Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej będące następstwem wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu szkód powodujących roszczenia dochodzone przed sądami polskimi i rozstrzygane na podstawie polskiego prawa.

Skontaktuj się z nami: tel.  +48 666 377 534

Zobacz także: